องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564

     

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564

     

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2564

     

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564

     

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

     

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

     

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565

     

รายงานประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

     

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

      

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ