องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
แจ้งเตือนโรคและแมลงศัตรูข้าวในระยะกล้า

      
ประกาศ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1550 /2564 มาตรการเร่งด่วนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

      
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2563

      
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1)

      ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1)  ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)

      ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส. 3)   ตามแนบท้าย
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

      
เรียนรู้ฮาวทูทิ้ง "หน้ากากอนามัย" เมื่อใช้แล้วจะต้องเก็บทิ้งอย่างไร เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อใหม่ในกองขยะ

      How to ? ทิ้ง หน้ากากอนามัย
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1. ถอดหน้ากาก ห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกของหน้ากาก
2. พับ หรือม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน
3. ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก
4. ใส่ถุง (แยกกับขยะประเภทอื่น) พร้อมรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
5. เขียนบนถุงขยะนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)
6. ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อ
7. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564

      
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 3)

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ