องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2 – 5 ปี

      วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายพัฒน์พงษ์ ยอดวันดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ให้มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2 – 5 ปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม (ห้องเรียนบ้านห้วยห้า) จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การดูแลสุขภาพเด็ก การป้องกันโรคติดต่อในเด็ก ให้กับผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก พร้อมกันนี้ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็ก และตรวจสุขภาพให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการวันนี้ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยห้อม บ้านห้วยห้า หย่อมบ้านห้วยห้าใหม่ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ วันที่ 2

      วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 อบต.ห้วยห้อม โดยงานสาธารณสุขตำบลห้วยห้อม ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันและแจกจายทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดง บ้านดงใหม่ บ้านตุน โดยพ่นหมอกควันให้กับสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก วัด และโบสถ์
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ

      วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 อบต.ห้วยห้อม โดยงานสาธารณสุขตำบลห้วยห้อม ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันและแจกจายทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยห้อม บ้านห้วยห้า บ้านดูลาเปอร โดยพ่นหมอกควันให้กับสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก วัด และโบสถ์
จัดเตรียมความพ้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวและพักคอยให้กับบุคคลที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

      อบต.ห้วยห้อม ได้จัดเตรียมความพ้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวและพักคอยให้กับบุคคลที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ประชุม ผู้นำชุมชน เพื่อประชุมดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้ง เรื่อง - มาตราการการป้องกันโรค และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โรคโควิด-19 - เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคเชิญประ

      งานสาธารณสุขตำบลห้วยห้อม ได้เชิญประชุม ผู้นำชุมชน เพื่อประชุมดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาม ได้แจ้ง เรื่อง
- มาตราการการป้องกันโรค และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โรคโควิด-19
- เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
- แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

ประชุมแกนนำเครือข่ายและคณะทำงาน ตำบลห้วยห้อม ตามกิจกรรม การส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้สิทธิและเข้าถึงบริการสาธารณสุขฯ ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

      นายวุฒิไกร ชูธรรมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เป็นประธานเปิดพิธี การประชุมแกนนำเครือข่ายและคณะทำงาน ตำบลห้วยห้อม ตามกิจกรรม การส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้สิทธิและเข้าถึงบริการสาธารณสุขฯ ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายสายัณห์ กลางถิ่น ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาสังคมฯ มาให้ความรู้ วางแผนการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้กันต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวุฒิไกร ชูธรรมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่อง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และก่อสร้างระบบกระจายน้ำบนพื้นที่สูง ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เรียนเสนอถึงปัญหาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ให้กับท่านผู้ว่าพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับทราบต่อไป
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564

      วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่จะต้องผ่านมติที่ประชุมสภา
เตรียมความพร้อมและเปิดเรียนวันแรก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ห้วยห้อม ตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด -19

      วันแรกของการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม บรรยากาศวันแรกและการจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ